Warning: Creating default object from empty value in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97
Algemene voowaarden (trainingen)
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 654

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 1548

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 2204

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 2258

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/classes/lessc.inc.php on line 2951

Warning: A non-numeric value encountered in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Warning: A non-numeric value encountered in /home/ambuklas/domains/ambuklas.nl/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548
Artikel 1: Toepassing

1.a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ambuklas Training B.V., Ambuklas Medical, Ambuklas Webwinkel, Ambuklas Fire & Rescue, Ambuklas Groep en op alle door Ambuklas Training B.V. te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.b. Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Ambuklas Training B.V. door de opdrachtgever zijn aanvaard.
1.c. Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als het ware hij zelf de opdrachtgever.
1.d. Bijzondere van de algemene voorwaarden van Ambuklas Training B.V. afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
1.e. Ambuklas Training B.V. wijst de toepasselijkheid van leveringsvoorwaarden van haar contactanten van de hand.

Artikel 2: Overeenkomst

2.a. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding van Ambuklas Training B.V. door de opdrachtgever.
2.b. Een opdracht tot levering van opleidingen en/ of diensten geschiedt alleen op basis van een schriftelijke opdracht, welke hetzij per post, fax of e-mail voor de aanvang van de uit te voeren dienst bij Ambuklas Training B.V. is afgeleverd.
2.c. Spoedeisende opdrachten kunnen in overleg met de afdeling planning van Ambuklas Training B.V. worden geplaatst. Ook bij spoedeisende opdrachten zal de opdrachtgever achteraf de opdracht schriftelijk bevestigen.
2.d. Aanbiedingen (waarvan de prijzen exclusief btw zijn) zijn vrijblijvend en kunnen indien door Ambuklas Training B.V. nog na de aanvaarding door de opdrachtgever schriftelijk worden herroepen.
2.e. Een herroeping zal door Ambuklas Training B.V. uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden verzonden.
2.f. Is de aanbieding door een tussenpersoon (vertegenwoordiger) gedaan, dan geldt het bepaalde onder artikel 2a en 2b dienovereenkomstig.
2.g. Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding is gespecificeerd. Geen beroep kan gedaan worden en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Ambuklas Training B.V. of derden aanwezig is, dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.
2.h. Zolang geen volledige betaling van het aan Ambuklas Training B.V. en de gelieerde krachtens overeenkomst toekomende heeft plaatsgevonden, blijven de krachtens de overeenkomst door Ambuklas Training B.V. aan de opdrachtgever verstrekte goederen en materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever en eigendom van Ambuklas Training B.V.
2.i. De opdrachtgever zal dan ook op generlei wijze gebruik mogen maken van al hetgeen Ambuklas Training B.V. heeft geleverd en al hetgeen ter kennis van de opdrachtgever gebracht is, verband houdende met de gesloten overeenkomsten.

Artikel 3: Omschrijving der werkzaamheden en diensten;

3.a. De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde leveringen, werkzaamheden en diensten.
3.b. Alle prestaties die ten gevolge de opdracht door Ambuklas Training B.V. of gelieerde moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens de in artikel lid 1 genoemde specificatie, zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Deze bijkomende werkzaamheden worden separaat in rekening gebracht.
3.c. De brandwachtdiensten zullen verricht worden door erkend opgeleide brandwachten met ten minste het diploma brandwacht 1ste klas. Deze diensten zullen worden uitgevoerd door ingehuurd of ingeleend personeel.
3.d. Bij ziekte of uitval van de brandwacht zal Ambuklas Training B.V. trachten zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen.
3.e. Ambuklas Training B.V. is te allen tijde gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
3.f. De dienst en/of training wordt door de brandwacht c.q. docent uitgevoerd in een persoonlijke kledinguitrusting die verstrekt is door Ambuklas.
3.g. De senior eerste hulpverleners diensten zullen verricht worden door hulpverleners met de daartoe gekwalificeerde diploma's . Deze diensten zullen worden uitgevoerd door ingehuurd of ingeleend personeel.
3.h. Bij ziekte of uitval van de medewerker zal Ambuklas Training B.V. trachten zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen.
3.i. De E.H.B.O. diensten zullen verricht worden door erkend opgeleide hulpverleners met tenminste het diploma E.H.B.O. Deze diensten zullen worden uitgevoerd door ingehuurd of ingeleend personeel.
3.j. Bij ziekte of uitval van de medewerker zal Ambuklas Training B.V. trachten zo spoedig mogelijk voor vervanging zorg te dragen.
3.k. In geval van verlof of vakantie van een medewerker zal de afdeling planning van Ambuklas Training B.V. in overleg treden met de opdrachtgever.

Artikel 4: Geheimhouding;

4.a. Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door Ambuklas Training B.V. zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij Ambuklas Training B.V. daartoe rechtens verplicht is.

Artikel 5: Overmacht;

5.a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt door Ambuklas Training B.V. of de door haar ingeschakelde tussenpersonen zonder dat de opdrachtgever of eventuele tussenpersonen aanspraak kan/kunnen maken op schadevergoeding en/of de opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden.
5.b. De werkzaamheden door Ambuklas Training B.V. of een door Ambuklas Training B.V. ingeschakelde derde, verricht tot aan de opschorting of ontbonden verklaring, moeten aan Ambuklas Training B.V. worden vergoed.
5.c. Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend, verstaan:
 c.5.1. Oorlog, onrusten, overstromingen en andere rampen.
 c.5.2. Gebrek aan hulp en brandstoffen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoringen,
overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, abnormale weersomstandigheden e.d., ongevallen, onverschillig of een en ander plaatsvindt in het bedrijf van Ambuklas Training B.V. dan wel in de toeleverende bedrijven of transportondernemingen dan wel op de door Ambuklas Training B.V. te gebruiken locatie.
 c.5.3. Zodanige wijzigingen in omstandigheden dat (verdere) nakoming van de
verplichtingen voor Ambuklas Training B.V. zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijze niet van Ambuklas Training B.V. kan worden verlangd.
 c.5.4. Het in gevaar komen van de veiligheid van de medewerkers van
Ambuklas Training B.V. dan wel de door Ambuklas Training B.V. ingeschakelde derde, door welke omstandigheden dan ook.
 c.5.5. In geval van overmacht heeft Ambuklas Training B.V. het recht om zonder
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever ingeschakelde tussenpersonen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

Artikel 6: Aansprakelijkheid;

6.a. Ambuklas Training B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever, dan wel diens tussenpersoon geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering vermeerderd met het eigen risico.
6.b. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst met een maximum van € 2.000,-
6.c. Ambuklas Training B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
6.d. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ambuklas Training B.V. of haar leidinggevenden en/of ondergeschikten.
6.e. De verzekeringspolis ligt ter inzage ten kantore van Ambuklas Training B.V.
6.f. Ambuklas Training B.V. is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

Artikel 7: Reclame;

7.a. De opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, de door Ambuklas Training B.V. geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Ambuklas Training B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
7.b. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Ambuklas Training B.V. wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
7.c. De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
7.d. Ambuklas Training B.V. dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van Ambuklas Training B.V. juist is, zal Ambuklas Training B.V. de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na terug levering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.
7.e. Ambuklas Training B.V. is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd verplicht.

Artikel 8: Leveringstermijn;

8.a. De in de schriftelijke bevestiging genoemde (op)leveringstermijn of de anderszins schriftelijk opgegeven leveringstermijn berust steeds op een schatting omdat in verband met de aard van de werkzaamheden opleveringstermijnen nooit tevoren exact vast te stellen zijn.

Artikel 9: Betaling;

9.a.Facturatie van de geleverde opleiding en of andere diensten zal per week na de verrichte dienst geschieden, tenzij anders overeengekomen.
9.b. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.c. Indien de betaling niet geschiedt binnen de overeengekomen termijn, behoudt Ambuklas Training B.V. het recht voor verdere levering diensten op te schorten. De opdrachtgever blijft echter verplicht de in de schriftelijke opdracht vermelde diensten te betalen.
9.d. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder verdere aanmaning(en) of ingebrekestelling(en). De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1 % per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd.
9.e. Degene die met Ambuklas Training B.V. een overeenkomst sluit is jegens Ambuklas Training B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, ook indien die overeenkomst namens derden wordt gesloten.
9.f. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Ambuklas Training B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.g. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art. 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.
9.h. Vooruitbetaling alsmede verplichten tot vooruit betalen bij het aangaan van de overeenkomst geldt het volgende. Een overeenkomst waarbij het bedrag van minimaal € 2.500 exclusief btw te boven gaat zal een vooruitbetaling gelden van ten hoogste 50% van de overeenkomst exclusief btw. In een individueel beding kan van deze bepaling worden afgeweken en een nader percentage worden bepaald.

Artikel 10: Incasso;

10.a. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 100,00 aan administratie- en registratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door Ambuklas Training B.V. gewijzigd worden.
10.b. Ambuklas Training B.V is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 40,00.
10.c. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden niet beperkt tot de forfaitaire bedragen zoals door de gerechtelijke instanties gehanteerd volgens het zogenaamde Liquidatietarief, maar omvatten de daadwerkelijk door Ambuklas Training B.V in rekening gebrachte kosten zoals de deurwaarders,- advocaat, procureurskosten en kosten van derden gemaakt ten behoeve van de procedure.
10.d. Indien Ambuklas Training B.V aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorgerekend aan opdrachtgever.
10.e. Ambuklas Training B.V en gelieerde houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage gelijk aan de inflatiecorrectie, met een minimum van 2,0%, ingaande jaarlijks per 1 januari. Uitdrukkelijk wordt nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Ambuklas Training B.V toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 11: Annulering;

11.a In geval van annulering van de overeenkomst, is de opdrachtgever van Ambuklas Training B.V een schadeloosstelling van 15% van het door Ambuklas Training B.V ingevolge de overeenkomst in rekening te brengen bedrag exclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van Ambuklas Training B.V op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat.

Artikel 12: Toepasselijk Recht;

12.a Op alle door Ambuklas Training B.V te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering van die overeenkomsten buiten Nederland plaatsvindt, het Nederlands recht en deze voorwaarden van toepassing.
12.b. Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten, de uitvoering hiervan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechterlijke instantie te Rotterdam.

**Joomla! Foutopsporingsconsole**

**Sessie**

**Profielinformatie**

**Geheugengebruik**

**Database zoekopdrachten**

**Ontleedfouten in taalbestanden**

**Geladen taalbestanden**

**Niet vertaalde strings**